Stadgar

Här är Globalas Elevkårs officiella stadga. Skicka iväg ett mail om du har några frågor!

§1 Organisation och Syfte

mom. 1    Föreningens juridiska namn är Globala gymnasiets elevkår.

mom. 2     Globala gymnasiets elevkårs syfte är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen samt ständigt utveckla demokratin för skolans elever.

mom. 3     Globala gymnasiets elevkår är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.

mom. 4     Globala gymnasiets elevkår har sitt säte på Globala gymnasiet i Stockholm.

§2 Medlemskap

mom. 1    Alla elever på  Globala gymnasiet har rätt att bli medlemmar i  Globala gymnasiets elevkår.

mom. 2     Globala gymnasiets elevkårs målsättning är att alla elever på Globala gymnasiet ska vara medlemmar i Globala gymnasiets elevkår.

§3 Årsmötet

mom. 1    Årsmötet är Globala gymnasiets elevkårs högst beslutande organ.

mom. 2    Årsmötet ska hållas under perioden februari till maj varje år.

mom. 3     Utlysningen av årsmötet ska ske minst fyra (4) veckor innan årsmötet äger rum. Kallelsen ska göras genom affischer i skolan. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för årsmötet.

mom. 4    Alla motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor före

årsmötet. Alla handlingar det vill säga minst:

•    Propositioner

•    Motioner och motionssvar

•    Verksamhetsberättelse

•    Bokslut

ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet.

mom. 5    Alla medlemmar i  Globala gymnasiets elevkår har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet. Även personer som inte är medlemmar i Globala gymnasiets elevkår kan ges yttrande- och närvarorätt på årsmötet.

mom. 6    Åtminstone dessa punkter ska behandlas under årsmötet:

•    Mötets öppnande

•    Val av årsmötes-

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Rösträknare

•    Fastställande av röstlängd

•    Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna

•    Fastställande av dagordning

•    Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.

•    Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

•    Behandling av propositioner och motioner

•    Val av-

Ordförande

Vice ordförande

Resterande styrelse

•    Årsmötets avslutande

mom. 7 Elevkåren på Globala Gymnasiets verksamhetsår sträcker sig mellan två årsmöten.

mom. 8 Elevkåren på Globala Gymnasiets redovisningsår sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.

mom. 9 Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötets slut.

mom. 10 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller en majoritet (mer än hälften) av medlemmarna begär det.

mom. 11 För det extra årsmötet gäller motsvarande stadgar som för det ordinarie årsmötet, med enda skillnaden att det extra årsmötet kan hållas när som helst under året.

mom. 12 Om årsmötet beslutar att göra stadgeändringar så måste detta ske med 2/3 majoritet.

§4 Styrelsen

mom. 1    Styrelsen är ansvarig för  Globala gymnasiets elevkårs förvaltning och verksamhet mellan årsmötena.

mom. 2    Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande och ett jämnt antal ledamöter.

mom. 3    Styrelsens uppgifter är att:

 • Se till att årsmötets beslut verkställs
 • Se till att stadgarna följs
 • Förbereda nästa årsmöte och lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut samt proposition på verksamhetsplan till årsmötet
 • Sköta Globala gymnasiets elevkårs ekonomi

mom. 4    Styrelsen sammanträder ifall ordförande eller en majoritet av ledamöterna sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

mom. 5    Om en medlem i styrelsen lämnar sin post skall styrelsen säkerställa att posten tillsätts på mest demokratiska sätt.

§5 Omröstning

mom. 1    Om inget annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga så räknas inte denna.

mom. 2    Omröstning sker i första hand per acklamation (ja-rop). I andra hand per votering (handuppräckning) om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs. I fjärde hand genomförs en protokollröstning om en sjättedel av ombuden så önskar och i femte hand genomförs en sluten omröstning om detta krävs av minst en femtedel av ombuden.

mom. 3    Vid lika röstetal vinner den mening som organets ordförande eller dennes ersättare förespråkar. Ifall denne avstår från att ta det beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Detta gäller dock inte vid personval.

mom. 4    Vid personval gäller att:

 • Varje person som ska väljas måste få egen majoritet, alltså mer än hälften av rösterna.
 • Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.
 • Om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dessa.
 • Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta.

mom. 5    Man får inte rösta för någon annan än sig själv. Man får inte rösta med fullmakt.

§6 Valbarhet

mom. 1    Alla Globala gymnasiets elevkårs medlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom Globala gymnasiets elevkår.

mom. 2    Till ledamöter av valberedningen och revision är, förutom Globala gymnasiets elevkårs medlemmar, även personer som inte är medlemmar i Globala gymnasiets elevkår valbara.

§7 Valberedning och Revisorer

mom. 1.1    Valberedningen väljs på Årsmötet och ska bestå av tre till sju ledamöter.

mom. 1.2    Valberedningens uppgift är att inför ett årsmöte ha intervjuer med samtliga kandidater som kandiderar i personval och lägga fram ett förslag på en fullständig styrelse, valberedning och revisorer. Endast en kandidat per post.

mom. 1.3    Valberedningen ska i sitt förslag se till att styrelsen är en väl sammansatt grupp samt tänka på att gruppen ska vara så representativ som möjligt. Förslaget ska vara presenterat en vecka innan årsmötet.

mom. 1.4.    Alla medlemmar i elevkåren får sitta i valberedningen. En medlem i valberedningen får inte söka till elevkårsstyrelsen.

mom. 2.1    Revisorer väljs på årsmötet.

mom. 2.2    Revisorn eller revisorernas uppgift är att

 • Granska huruvida styrelsen följer stadgan, samt granska styrelsens verksamhet, ekonomiska berättelse och hantering av elevkårens räkenskaper.
 • Avlämna en revisionsberättelse senast 3 skoldagar innan årsmötet.
 • Att i revisionsberättelsen ta upp hur dom anser att styrelsen skött sina uppgifter som dom är skrivna i stadgan samt lägga förslag på huruvida den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet.

mom.2.3    Revisorerna får inte sitta i styrelsen.

§8 Firmateckning

mom. 1    Föreningens firma tecknas gemensamt av styrelsen.

mom. 2    Styrelsen ska inom sig utse två personer till att teckna föreningens firma.

mom. 3    Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens firma.

§9 Uteslutning

mom. 1    Endast årsmötet kan utesluta en medlem i Globala gymnasiets elevkår ifall denne motverkat Globala gymnasiets elevkårs syfte som det kommer till uttryck i stadgan eller på annat sätt allvarligt skadat Globala gymnasiets elevkår.

mom. 2    Beslutet måste tas med minst två tredjedelars majoritet.

§10 Tolkning av stadgan

mom. 1    Om man inte kan komma överrens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller.

mom. 2    Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras.

§11 Upplösning

mom. 1     För att  Globala gymnasiets elevkår ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte.

mom. 2    Om ett årsmöte beslutar att upplösa  Globala gymnasiets elevkår ska samma årsmöte besluta vad som händer med Globala gymnasiets elevkårs resurser.

mom. 3    Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten.

Reglementet

Detta reglemente ämnas vara ett komplement till stadgan för Globala gymnasiets elevkår Globala gymnasiets elevkår, nedan kallad Elevkåren, och fastslår tillsammans med stadgan hur kåren skall styras.

§1 Elevkåren

mom. 1    Elevkåren är en enskild organisation helt fristående från skolan.

mom. 2    Elevkåren är en förening bildad av elever för elever.

mom. 3    Elevkåren syftar till att göra skolgången mer givande för sina medlemmar. Elevkårens ambition är att alla elever på Globala gymnasiet ska bli medlemmar i Elevkåren.

mom. 4    Samtliga medlemmar i Elevkåren har alla rätt att ta del av samtlig verksamhet och samtliga förmåner som tillskrivs dem av kårstyrelsen.

§2 Elevkårsstyrelsen

mom. 1    Det åligger Elevkårsstyrelsen att arbeta för att tillgodose medlemmarnas önskemål och förfrågningar.

mom. 2    Elevkårsstyrelsens arbete leds av ordföranden.

mom. 3    Elevkårsstyrelsen skall sträva efter att inom sig jämnt fördela ansvaret för kårens förvaltning, ekonomi och verksamhet.

mom. 4    En person ska väljas inom styrelsen som blir ytterst ansvarig för att hjälpa och stötta de kommittéer eller kårföreningar som finns på skolan om detta inte sker genom årsmötet. Denne ska också bistå de medlemmar som vill starta upp någon av de ovan nämnda.

§3 Utskott

mom. 1    Ett utskott tillsätts av Elevkårsstyrelsen och skall arbeta med en specifik typ av verksamhet.

mom. 2    Ett utskott består till dess att Elevkårsstyrelsen eller utskottet själv beslutar att lösa upp det.

mom. 3    Ett utskott skall ledas av en ordförande som är ytterst ansvarig för utskottets verksamhet inför Elevkårsstyrelsen.

mom. 4    Ett utskott skall kunna redovisa sin verksamhet för Elevkårsstyrelsen på begäran.

mom. 5    Ett utskott har rätt att, för sin verksamhet, ansöka om bidrag från Elevkårsstyrelsen. Det är upp till Elevkårsstyrelsen att antingen bevilja eller avslå denna ansökan.

mom. 6    Under verksamhetsåret 2014/2015 skall åtminstone följande utskott finnas:

 • Påverkansutskottet; vars uppgift är att skapa bättre möjligheter för elevinflytande på skolan. Utskottet ska värna om elevernas rättigheter på skolan genom att exempelvis erbjuda föreläsningar och utbildningar av olika slag. Det ska även finnas en kontinuerlig kontakt med elevskyddsombuden för att hjälpa dessa skapa en god psykisk och fysisk arbetsmiljö på skolan.
 • Idrottsutskottet; vars uppgift är att genom idrott skapa forum för att både främja fysisk aktivitet och där medlemmar kan mötas över program- och årskursgränser. Utskottet är även idrottsföreningarnas kontakt med styrelsen och skall hjälpa dem i deras vardagliga arbete, exempelvis vid bokning av idrottssalar.
 • PR-utskottet; vars uppgift är att skapa marknadsföring för elevkåren och dess evenemang, samt upprätthålla elevkårens grafiska profil.
 • Sociala utskottet; vars uppgift är att skapa forum för elevkårens medlemmar att mötas över program- och årskursgränser.

§4 Kommittéer

mom. 1    En kommitté tillsätts av Elevkårsstyrelsen och arbetar med en specifik verksamhet under en begränsad tid.

mom. 2    En kommitté består till dess att Elevkårsstyrelsen beslutar att upplösa det eller till dess att kommitténs uppgift är fullbordad.

mom. 3    En kommitté skall ledas av en ordförande som är ytterst ansvarig för kommitténs verksamhet inför Elevkårsstyrelsen.

mom. 4    En kommitté skall kunna redovisa sin verksamhet för Elevkårsstyrelsen på begäran.

mom. 5    Elevkårsstyrelsen skall redovisa kommitténs verksamhet för Elevkårens årsmöte.

mom. 6    En kommitté har rätt att, för sin verksamhet, ansöka om bidrag från Elevkårsstyrelsen. Det är upp till Elevkårsstyrelsen att antingen bevilja eller avslå denna ansökan.

§5 Föreningar

mom. 1    För att en förening skall kunna vara en del av Elevkåren skall en skriftlig ansökan lämnas in till föreningsansvarig, eller annan styrelsemedlem om denna position inte är tillsatt, och ha underskrift från föreningens kontaktperson samt två ytterligare föreningsmedlemmar.

mom. 2    Alla medlemmar i Elevkåren äger rätt att ansöka om att få starta en förening, i denna ansökan skall föreningens syfte preciseras.

mom. 3    Det är upp till Elevkårsstyrelsen att antingen bevilja eller avslå denna ansökan. En förenings syfte eller verksamhet får inte gå emot Elevkårens stadga, styrdokument eller övriga beslut, gör förenings syfte detta så avslås ansökan automatiskt.

mom. 4    En förening får arbeta med en valfri typ av verksamhet så länge premisserna i § 5 mom. 3 efterföljs.

mom. 5    I varje förening ska det finnas en kontaktperson som ska sköta kontakten med Elevkårsstyrelsen

mom. 6    En förening och dess verksamhet skall stå öppen för alla Elevkårens medlemmar.

mom. 7    Alla medlemmar i en förening ska vara anslutna till Elevkåren.

mom. 8    En förening skall ha regelbundna möten och ska, på begäran, kunna redovisa sin verksamhet för Elevkåren.

mom. 9    En förening har rätt att, för sin verksamhet, ansöka om bidrag från Elevkårsstyrelsen. Det är upp till Elevkårsstyrelsen att antingen bevilja eller avslå denna ansökan.

§ 6 Redovisning och ansvar

mom. 1    Det är alltid Elevkårsstyrelsen som är ytterst ansvarig för all fördelning av resurser och dess användning.

mom. 2    Alla som har mottagit resurser från Elevkåren är skyldig att redovisa vart dessa resurser har gått.

mom. 3    Om redovisning saknas kan den ansvarige för det utskott, kommitté eller kårförening, hållas personligt ersättningsskyldig.